සිරිමන්ද ජාතකය

ත්‍රෛලොක්‍ය තිලක වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේක් ප්‍රඥා පාරමිතාව අරභයා මේ

ජාතකය වදාළ සේක.

විස්තර වශයෙන් උම්මග්ග ජාතකයෙහි මතු පලවන්නේ