සබ්බසංහාරක ජාතකය

උම්මග්ග ජාතකයෙහි වේදේහ රජු ඇසු කාරණාවන් පහදා දුන් නියාව දක්

උම්මග්ග ජාතකයෙහි වේදේහ රජු ඇසු කාරණාවන් පහදා දුන් නියාව දක්වයි.