පුස්තකාලය

බුත්සරණ

දීපවංසය

මහාවංසය

මහා සතිපට්ටන සුත්‍ර වර්ණනාව

විමාන වත්තු ග්‍රන්ථය

ධම්ම පදය

අකුසල සමාපත්තිය

පුජාවලිය

සද්ධර්මාලංකාරය

පංච මහා වාදය

සිහල වත්ථු

මිලින්ද ප්‍රශ්නය