මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම හිමි රචිත ග්‍රන්ථ

අමා බින්දුව

යොගාවචරොපදෙශය

කමටහන් දේශනා

සුගතෝවාදය

සප්ත විශුද්ධිය සහ විදර්ශනා ඥාන

අනාපනසති භාවානාව

යෝගාවචර ජීවිතයට කමටහන් බණ

විමුක්ත විමුක්තිය

භාවනා මාර්ගය

විදර්ශනා පරපුර

සත් අනුපස්සනා