නර්‍ඬරි ජාතකය

තවද මේ ජාතකයෙහි වර්ථමාන කථාව හා අතීත කථාව මතුකියනු ලබන කුනාල ජාතකයෙහි ප්‍රකාශ වන්නේය

තවද මේ ජාතකයෙහි වර්ථමාන කථාව හා අතීත කථාව මතුකියනු ලබන කුනාල ජාතකයෙහි ප්‍රකාශ වන්නේය.