දුද්ද ජාතකය

දුද්ද ජාතකය

තවද ශාක්‍යකු ල ක‍්‍ර ි ටවූසර්වඥයන්වහන් සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහිඋපාසකවරුන්

කී පදෙනෙකු සමගව දුන් දානයක් අරභයා මේ ජාතකය දක් වන ලද. ඒ කෙසේ දැයි ආරාධිත වූ සර්වඥයන්

වහන්සේඉකුත්වත්දක්වා වදාළසේක.

යටගිය දවස බරණැස්නුවර බ‍්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරුකෙණෙකුන්රාජ්‍යය කරණ සමයෙහිබෝධිසත්වයන්

වහන් සේ බ‍්‍ර ාහ් මණකු ලයක ඉපි ද වැටි විය පැමිණ පඤචකාමයෙහි ආදීනව දැක ප‍්‍ර වෘජ්‍යායෙහි අනු සස් දැක

පැවිදිව බොහෝ බොහෝ තාපසවරුන් පි රිවරා හි මාල වනයෙහි වාසය කරණසේ ක. වස් වසන අවධියට

බරණැස් නු වර එක් උපාසකයෙක් බොහෝ දෙනා ලබා ගෙණ සත් දවසක් බොහෝ තාපසවරුන් ට දන් දින,

දන් දී අවසානයෙහි දී නායකව දන් දෙන උපාසක කි යන් නේ ස් වාමීනි යන් තමක දන් දුන් නොත් ඈත බොහෝ ව

දන් දුන් නොත් ඈත පි න් එකසරියේ වෙදැයි කි හ. තාපසයෝ කි යන් නේ ඒ එසේ මය, ස් වල් පවු වත් බොහෝ වු වත්

දුන් නා වූ දානයෙහි විපාක බු දු පසේ බු දු මහරහතු න් විසි න් ප‍්‍ර සංසාකරණ ලද. එසේ විසි න් දානයෙහි විපාක

කි යාගත නොහැක් කේ ය. දානවිෂයෙහි මදදෙයක් දුන් නත් දිව්‍යලෝ ක සම්පත් විඳිනාහ. මේ මනාවූ දානය

දීමෙන් කි ම්දැයි සි තා දන් නු දුන් නොත් නරකාදීවූ දුක් විදිනාහයි කි යා වස් සාරමස ඒ ගම රඳා වස් අන් තයෙහි

හි මාලය වනයට වැඩ සතර බ‍්‍ර හ්මවිහරණයෙන් දවස් යවා නොපි රීහු නාවූධ්‍යානයෙන් බ‍්‍ර හ් මලෝ කප‍්‍ර ාප් ත

වූ හයි වදාරා දුද් දා ජාතකය නි මවා වදාළසේ ක. එසමයෙහි තාපසවරු නම් දැන් බු දුපි රිසය ගණජ්‍යෙෂටව

උපන් නෙම් බු දුවූ මම්මයයි වදාලසේ ක.