තච්ඡසුකර ජාතකය

ධර්ම රාජයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක් මහළුතෙර දෙනමක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක.

වඩ්ඪ සූකර ජාතකය මෙනි.