චුල්ලකුණාල ජාතකය

තවද චුල්ල කුණාල ජාතකය මහා කුණාල ජාතකයේ පෙනෙන්නේය. එකොළොස් වන නිපාතය නිමි.